ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚ ਬੱਚਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ……..

ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 9 ਘਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੱਜੋ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਕਲ ਕਰੋ…Womb nine months baby stay

 

ਕੁੱਖ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਟਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।Womb nine months baby stay

 

ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ — ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।Womb nine months baby stay

ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।Womb nine months baby stay

ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।Womb nine months baby stay

ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਨ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। Womb nine months baby stay

ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।Womb nine months baby stay

ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਕਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।Womb nine months baby stay

ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਜੂਸ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।Womb nine months baby stay

ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ — ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਭਰਮਣੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Womb nine months baby stay

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਖ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਤਪੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮੇਧਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੀਟ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੂਜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਖ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਪੇਗਾ ਬੱਚਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *