ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਢ਼ਾਪੇ ਤੱਕ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਹੱਟਾ-ਕੱਟਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ,ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਸੇਵਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ…………………………

ਮੇਥੀ-ਦਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਬਾ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਦਾ ਨਿਰੋਗ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ,ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ,ਸੋਜ ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ,ਬਲਗਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇਟਿਕਾ ,ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ,ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ,ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ,ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ,ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ |

ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ………………………

ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਪੀਣਾ | ਉਸਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਾਨ ਉਸਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ |ਉਸਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਸਬਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ |

ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ |ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਚਬਾ ਕਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ |ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੱਕੀ ਲੈਣਾ ,ਮੇਥੀ-ਦਾਣੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਸੇਵਨ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ |ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਾੜਾ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ |

 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼…………………….

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਫੱਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਵੋ |ਸਵੇਰੇ ਇਸਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਭਿਉਂਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *